Forretningsorden Fjordhesten øst

Bestyrelsen:

Det er bestyrelses ansvar, at Fjordhesten Øst arbejder på en forsvarlig måde og i overensstemmelse med foreningens vedtægter og øvrige gældende regler. Bestyrelsen har bemyndigelse til at ansætte lønnet hjælp.

Det konstituerende bestyrelsesmøde:
Det konstituerende bestyrelsesmøde skal holdes senest 3 uger efter den ordinære generalforsamling.
Den på generalforsamlingen valgte formand er ansvarlig for at mødet indkaldes. På mødet vælger bestyrelsen af sin midte næstformand, sekretær og kasserer.
Formand, næstformand og kasserer udgør forretningsudvalget (FU)
På mødet kan nedsættes øvrige udvalg til at varetage særlige opgaver, ligesom bestyrelsen udpeger medlem(er) til disse udvalg.
Der kan i udvalgene efter bestyrelsens afgørelse optages medlemmer, der ikke har sæde i bestyrelsen.
På det konstituerende møde udpeges ligeledes fjordhesten Østs repræsentanter i eksterne udvalg mm.

Øvrige Bestyrelsesmøder:

Dagsordenen til bestyrelsesmøder (med evt. bilag) udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter senest en uge før mødet. Dagsorden udarbejdes af formanden.
Formanden leder bestyrelsesmøderne
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem medlemmer er til stede.
Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflerhed. Såfremt stemmerne står lige er formandens stemme afgørende.
Skriftlig afstemning skal finde sted, når formanden finder det hensigtsmæssigt, eller såfremt tre bestyrelsesmedlemmer anmoder herom.
Der udarbejdes beslutningsreferat af møderne, udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter efter mødets afholdelse.

Forretningsudvalg:

Indenfor rammerne af vedtægter og gældende regler kan forretningsudvalget disponere i administrative anliggender og hastesager.
Evt. beslutninger skal inden tre dage i referatform meddeles bestyrelsen.

Udvalg:

Udvalgenes arbejder under bestyrelsens ansvar.
Der udarbejdes beslutningsreferat af udvalgenes møder, referat tilgår bestyrelsesmedlemmerne og udvalgsmedlemmerne.
Udvalgsrapporter er et fast punkt på bestyrelsesmøderne. Her drøftes udvalgsarbejdet og evt. indstillinger / forslag til bestyrelsens godkendelse.

Regnskabet:

Økonomi / medlemsstatus er et fast punkt på bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsesmedlemmer og andre der er berettigede til at modtage refusion, skal aflevere originale bilag til kassereren.
Efter ethvert arrangement afregnes med kassereren.

Tavshedspligt:

Der pålægges bestyrelsesmedlemmerne tavshedspligt, da det er af afgørende betydning at bestyrelsen kan diskutere åbent, mens en sag er under behandling.


Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 6. juli 2005
Revideret efter generalforsamlingen 2006
Revideret 10. juni 2008

Fjordhesten øst