Forretningsorden Fjordhesten øst

Bestyrelsen:

Det er bestyrelses ansvar, at Fjordhesten Øst arbejder på en forsvarlig måde og i overensstemmelse med foreningens vedtægter og øvrige gældende regler. Bestyrelsen har bemyndigelse til at ansætte lønnet hjælp.

Det konstituerende bestyrelsesmøde:
Det konstituerende bestyrelsesmøde skal holdes senest 3 uger efter den ordinære generalforsamling.
Den på generalforsamlingen valgte formand er ansvarlig for at mødet indkaldes. På mødet vælger bestyrelsen af sin midte næstformand, sekretær og kasserer.
Formand, næstformand og kasserer udgør forretningsudvalget (FU)
På mødet kan nedsættes øvrige udvalg til at varetage særlige opgaver, ligesom bestyrelsen udpeger medlem(er) til disse udvalg.
Der kan i udvalgene efter bestyrelsens afgørelse optages medlemmer, der ikke har sæde i bestyrelsen.
På det konstituerende møde udpeges ligeledes fjordhesten Østs repræsentanter i eksterne udvalg mm.

Øvrige Bestyrelsesmøder:

Dagsordenen til bestyrelsesmøder (med evt. bilag) udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter senest en uge før mødet. Dagsorden udarbejdes af formanden.
Formanden leder bestyrelsesmøderne
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem medlemmer er til stede.
Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindelig stemmeflerhed. Såfremt stemmerne står lige er formandens stemme afgørende.
Skriftlig afstemning skal finde sted, når formanden finder det hensigtsmæssigt, eller såfremt tre bestyrelsesmedlemmer anmoder herom.
Der udarbejdes beslutningsreferat af møderne, udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter efter mødets afholdelse.

Forretningsudvalg:

Indenfor rammerne af vedtægter og gældende regler kan forretningsudvalget disponere i administrative anliggender og hastesager.
Evt. beslutninger skal inden tre dage i referatform meddeles bestyrelsen.

Udvalg:

Udvalgenes arbejder under bestyrelsens ansvar.
Der udarbejdes beslutningsreferat af udvalgenes møder, referat tilgår bestyrelsesmedlemmerne og udvalgsmedlemmerne.
Udvalgsrapporter er et fast punkt på bestyrelsesmøderne. Her drøftes udvalgsarbejdet og evt. indstillinger / forslag til bestyrelsens godkendelse.

Regnskabet:

Økonomi / medlemsstatus er et fast punkt på bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsesmedlemmer og andre der er berettigede til at modtage refusion, skal aflevere originale bilag til kassereren.
Efter ethvert arrangement afregnes med kassereren.

Tavshedspligt:

Der pålægges bestyrelsesmedlemmerne tavshedspligt, da det er af afgørende betydning at bestyrelsen kan diskutere åbent, mens en sag er under behandling.


Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 6. juli 2005
Revideret efter generalforsamlingen 2006
Revideret 10. juni 2008PersondatapolitikFra d. 25 maj 2018, gælder nye regler for Fjordhesten øst vedr. elektronisk behandling af personoplysninger.

Derfor denne orientering om hvordan Fjordhesten øst håndterer de data vi har om dig.


Fjordhesten øst indsamler kun data til brug i forenings sammenhæng når du melder dig ind i foreningen, eller hvis du deltager i foreningens aktiviteter.

Fjordhesten øst indsamler kun navn, tlf.nr. og e-mail adresse. Og hvis ikke du har Mobile Pay, evt. konto nr. i forbindelse med evt. tilbagebetalinger.


Fjordhesten øst har organisatorisk sikret sig at dine data ikke bliver offentliggjort, fortabt, kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med gældende lovgivning.

Det er i praksis ikke muligt at garantere 100 % sikkerhed, og du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.


Dine oplysninger bliver ikke delt med andre, og bliver kun brugt til foreningens formål. Ved udmeldelse af foreningen vil dine oplysninger blive slettet.


Fjordhesten øst opdater løbende vores persondatapolitik, for at beskytte dine data bedst muligt. Og for at sikre vi overholder gældende lovgivning. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til de oplysninger vi indsamler og bruger, eller til vores persondatapolitik i øvrigt. E mail: formand.fjordest.gmail.com


Den til enhver tid gældende version af Fjordhesten øst, s persondatapolitik vil være at finde på vores hjemmeside: www.fjordhesten-oest.dk


Første udgave 25 maj 2018. Revideret udgave 1 Januar 2020.

Fjordhesten øst