Vedtægter


§ 1 Foreningens navn, hjemsted og formål.

§ 1.1 Foreningens navn er Fjordhesten Øst med logo fra Sjællands Fjordhesteavl.

§ 1.2 Foreningens hjemsted er Øerne øst for Storebælt.

§ 1.3 Foreningens formål er at fremme avlen og brugen, samt øge interessen for fjordheste på øerne øst for Storebælt.

§ 2 Foreningens idégrundlag.

Foreningen skal:

Oplyse medlemmerne om avl med og brug af fjordhesten ved bl.a. kurser, foredrag og ekskursioner.

Kommunikere til offentligheden for at fremme brugen af fjordhesten.

Skabe sammenhold om brugen af fjordhesten.

§ 3 Medlemmer.

§ 3.1 Enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen.

§ 3.2 Medlemskab.

§ 3.2.1 Et personligt medlemskab giver ret til én stemme på generalforsamlingen.

§ 3.2.2 Familiemedlemskab omfatter husstand inkl. hjemmeboende børn til disse fylder 18 år.
Der hører kun én stemme til et familiemedlemskab.

§ 3.2.3 Bestyrelsen og æresmedlemmer er kontingentfrie og har én stemme ved generalforsamlinger.

§ 3.2.4 Kontingentet skal være indbetalt inden den ordinære generalforsamling, ellers bortfalder retten til
at stemme. Dokumentation for betalt kontingent skal på forlangende fremvises på
generalforsamlingen.

§ 3.2.5 Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt inden den 1. januar – ellers vil der blive opkrævet
50 % af kontingentet. Et medlem kan kun optages i foreningen igen, hvis personen ikke skylder
penge fra tidligere medlemskab. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

§ 3.3 Hvis et medlem modarbejder foreningens interesser eller ikke overholder dyreetiske regler, kan bestyrelsen efter
forudgående undersøgelse ekskludere vedkommende som medlem. Til en sådan beslutning kræves enighed af den
samlede bestyrelse. Det pågældende medlem er dog berettiget til at kræve den trufne beslutning om eksklusion forelagt generalforsamlingen til endelig afgørelse. Det pågældende medlem har ret til at møde og udtale sig. Eksklusion vedtages ved simpelt flertal på generalforsamlingen.

§ 4 Generalforsamling.

§ 4.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 4.2 Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt inden den 1. april, og indvarsles skriftligt til samtlige
medlemmer senest 14 dage før. Ved skriftligt forstås også via mail og offentliggjort på foreningens hjemmeside.

§ 4.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

5. Indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg af bestyrelse og to suppleanter. ( se § 5.1)

8. Valg af revisor (kun på valg i ulige årstal)

9. Indstilling af mønstringsdommere for to år
9.a. Indstilling af racerepræsentant for to år.

10. Aktivitetskalender.

11. Uddeling af Æreskrus

12. Eventuelt.

§ 4.4 Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 15. januar før generalforsamlingens afholdelse og kan kun behandles hvis forslagsstilleren har gyldig dokumentation for betalt medlemskab ved generalforsamlingen. Alle forslag skal meddeles i indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 4.5 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel, og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftlig fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra 1/3del af de stemmeberettigede medlemmer
senest fire uger efter, at en sådan begæring er modtaget.

§ 4.6 Afstemning

§ 4.6.1 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig dokumentation for betalt medlemskab, samt registrerede æresmedlemmer kan afgive stemme på generalforsamlingen.

§ 4.6.2 Stemmeafgivning sker ved personlig fremmøde.

§ 4.6.3 Hvis nogen af de stemmeberettigede på generalforsamlingen ønsker skriftlig afstemning (hemmelig afstemning) skal dette efterkommes.

§ 4.6.4 Forslag til Kandidater og Suppleanter til bestyrelsen skal altid foreligges skriftligt.

§ 4.7 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der gennemlæses og underskrives af dirigenten,
Umiddelbart inden generalforsamlingens afslutning.

§ 5 Ledelse.

§ 5.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. På ulige årstal vælges der 3 medlemmer, og på lige årstal vælges der 4. Formanden vælges af generalforsamlingen blandt de 7 valgte bestyrelsesmedlemmer.

§ 5.1.1 Rækkefølgen findes ved valg på den stiftende generalforsamling.

§ 5.1.2 Suppleanter til bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en et års periode.

§ 5.1.3 De 2 bestyrelsessuppleanter kan deltage i bestyrelsesarbejdet uden stemmeret.

§ 5.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

§ 5.3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. Bestyrelsens forretningsorden nedskrives i en håndbog, der fremlægges på foreningens hjemmeside.

§ 5.4 Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller
Næstformanden.

§ 5.5 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 5.6 Der kan meddeles enkeltpersoner prokura (fuldmagt).

§ 5.7 Kassereren har netbank adgang.

§ 6 Udvalg.

§ 6.1 Der kan nedsættes udvalg, der beskæftiger sig med følgende områder:
1. Dressur og springning.
2. Kørsel
3. Terræn og jagt.
4. Uddannelse og oplysning.
5. Blad og hjemmeside.
6. Avl.
Yderligere udvalg kan nedsættes ad hoc.

§ 6.2 Foreningens formand er som ansvarshavende redaktør tvunget medlem af blad- og hjemmesideudvalget.

§ 7 Hæftelse.

§ 7.1 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler
ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 8 Regnskabsår.

§ 8.1 Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

§ 8.2 På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.

§ 8.3 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

§ 8.4 Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

§ 8.5 Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen iht. § 4.

§ 9 Vedtægtsændringer og foreningens opløsning.

§ 9.1 Ændring af nærværende vedtægter kræver simpelt flertal ved generalforsamlingen.

§ 9.2 Foreningens opløsning sker ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med normal indvarslingsfrist jf. § 4.5 og ved simpelt flertal.

§ 9.3 Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 9. maj 2005
Med ændringer 23.02.2006, 28.02.2007, 13.03.2009, 13.04.2013, 31.03.2014, 15.03.2016, 17.03.2017


Fjordhesten øst